Prevenció Látáscentrum

Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF)

Üdvözöljük a Prevenció Látáscentrum weboldalán! Kérjük, figyelmesen olvassa el az alábbi Általános Szerződési Feltételeket (ÁSZF), mivel a weboldalunk használatával Ön beleegyezik abba, hogy elfogadja és betartja ezeket a feltételeket. Amennyiben nem ért egyet bármely részükkel, kérjük, hagyja abba a weboldalunk használatát.

A “Prevenció Látáscentrum” vagy “mi” kifejezés a weboldal tulajdonosára utal, a székhelye: Az adatok kezelője Daroptimed Kft. (a továbbiakban: Üzemeltető Székhely:1183 Budapest, Gulner Gyula utca 4. A. lház. 1. em. 23.). 

Adószám: 26582401-1-43 Cégjegyzékszám: 01 09 333358

. Az “Ön” kifejezés a weboldal felhasználójára vagy nézőjére vonatkozik.

 1. Tartalom használata:

A weboldal tartalma kizárólag az Ön általános tájékoztatását és felhasználását szolgálja, és előzetes értesítés nélkül változhat.

 1. Cookie-k:

A weboldal cookie-kat használ a böngészési beállítások nyomon követésére. Ha engedélyezi a cookie-k használatát, a következő személyes adatokat tárolhatjuk harmadik felek számára:

Mik a cookie-k?

Mint minden weboldal a prevenciolatascentrum.hu is használ sütiket.

A cookie, vagyis süti egy olyan fájl, (egy adatsor,) amit a weboldal látogatójának számítógépén, mobiltelefonján vagy egyéb, internetes hozzáférést biztosító eszközén hozhat létre a weboldalt megjelenítő program. A cookie-t a webszerver küldi a látogató böngészőjének, majd a böngésző visszaküldi a szervernek. A sütik kizárólag adatokat tartalmaznak, vagyis nem tartalmaznak futtatható állományokat, vírusokat, illetve kémprogramokat (spyware) és nem férnek hozzá a felhasználó merevlemezének adataihoz.

Cookie-k engedélyezése és letiltása

A weboldalra látogatók, Felhasználók a cookie-k használatát az internetes böngésző beállításának megváltoztatásával engedélyezheti vagy letilthatja. Erről a Felhasználó további információt a böngésző használati utasításában találhat vagy felkeresheti az About Cookies website– ot, ahol tájékoztatást találhat az internetes böngésző beállításainak módosításához. Felhívjuk a Felhasználó figyelmét, hogy a Honlap bizonyos szolgáltatásai nem lesznek elérhetőek abban az esetben, ha a cookie-k használatát letiltja.

 1. Garancia kizárása:

Sem mi, sem harmadik felek nem vállalnak garanciát vagy felelősséget az információk és anyagok pontosságára, időszerűségéről, teljességére vagy alkalmasságára vonatkozóan. Az információk és anyagok pontatlanságért vagy hibáiért teljes mértékben kizárjuk a felelősséget.

 1. Saját felelősség:

Az ezen a weboldalon található információk vagy anyagok felhasználása teljes mértékben a saját kockázatára történik. Az Ön felelőssége annak biztosítása, hogy a webhelyen keresztül elérhető termékek, szolgáltatások vagy információk megfeleljenek az Ön egyedi követelményeinek.

 1. Szerzői jogok:

A weboldalon található anyagok, beleértve a tervezést, az elrendezést, a megjelenést és a grafikát, a tulajdonunkat képezik, és azok sokszorosítása tilos a szerzői jogi megjegyzés nélkül.

 1. Védjegyek:

A weboldalon reprodukált minden olyan védjegy, ami nem az üzemeltető tulajdona vagy licence, az elismerésre kerül.

 1. Jogellenes használat:

A weboldal jogosulatlan használata kártérítési igényt vonhat maga után, és/vagy bűncselekménynek minősülhet..

 1. Külső hivatkozások:

A weboldal időről időre más webhelyekre mutató hivatkozásokat tartalmazhat. Ezek csupán információs célt szolgálnak, és nem jelentik azt, hogy jóváhagyjuk a hivatkozott weboldal(ak) tartalmát. Nem vállalunk felelősséget a hivatkozott weboldal(ak) tartalmáért.

 1. Joghatóság:

A weboldal használatából eredő bármely vitára a magyar törvények vonatkoznak.

Kapcsolódó jogszabályok

Adatkezelési alapelveink összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:

 • 2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (Infotv.);
 • Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelet (2016. április 27.) – a természetes személyeknek a személyes adatok  védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, GDPR);
 • 2013. évi V. törvény – a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.);
 • az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény – (Ehtv)
 • a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény (Fogy tv.)
 • a panaszokról és a közérdekű bejelentésekről szóló 2013. évi CLXV. törvény. (Pktv.)
 • a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény (Grtv.)

Kezelt személyes adatok köre, célja:

 • a felhasználó neve, “Név”- aki az üzenetet írja- célja a kapcsolatfelvétel és azonosítás.
 • telefonszám – célja a kapcsolatfelvétel, tájékoztató küldése.
 • email – célja a kapcsolatfelvétel telefonon.

Az adatkezelés időtartama:

A megbízóval kötött szerződés esetén a szerződés fennállásáig, de maximum a számviteli törvény szerint előírt 8 évig (Szt. 169.§ iratmegőrzési idő).

Egyes személyes adatok esetében az érintett hozzájárulásának visszavonásáig.

Köszönjük, hogy elolvasta Általános Szerződési Feltételeinket. Amennyiben további kérdései vagy észrevételei vannak, lépjen kapcsolatba velünk a adatvedelem [email protected] email címen.

Általános Szerződési feltételek

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ORVOSI
SZOLGÁLTATÁSOK NYÚJTÁSÁRA


Daroptimed Kft., mint szolgáltató (a továbbiakban: Szolgáltató), valamint Páciense (a továbbiakban: Páciens) a Szolgáltató és a Páciens együttesen: Felek (a továbbiakban: Felek) között
létrejött orvosi szolgáltatás nyújtására vonatkozó szerződésre (a továbbiakban: Szerződés) a Felek ellenkező tartalmú írásbeli megállapodása hiányában a jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) az irányadóak. Az Ügyfél elismeri, hogy az ÁSZF-et megismerte, elolvasta, megértette, az abban foglaltakat magára nézve kötelezőnek fogadja el.

I. A SZOLGÁLTATÁS

1.1 A Szolgáltató adatai:

Cégnév: Daroptimed Eü.Szolg. Kft.
Székhely(postacím): 1183-Budapest, Gulner Gyula u.4/A, 1 em., 23 ajtó.
Cégjegyszékszám: 01 09 333358
Adószám: 26582401-1-43
E-mail cím: [email protected]

1.2. A Szolgáltatás

1.2.1. A magán-egészségügyi szolgáltatás igénybevételével Felek megbízási jogviszonyt létesítenek egymással, megbízási díj fizetése ellenében teljesítendő mozgásszervi diagnosztikai és terápiás egészségügyi szolgáltatások ellátására.

1.2.2. Szolgáltató tevékenységét alkalmazottai és külön szerződéssel igénybe vett közreműködői, megbízottai igénybevételével látja el. A Szolgáltató kijelenti, hogy a Szolgáltatások nyújtásához szükséges valamennyi szakhatósági engedéllyel és felelősségbiztosítással rendelkezik.

1.2.3. Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy Megbízott jogosult a szolgáltatás teljesítése során közreműködőt igénybe venni, melynek szolgáltatását az Ügyfél részére közvetíti, közvetített szolgáltatásként.

1.2.4. Az egészségügyi szolgáltatás igénybevételének helyszíne 1114 Budapest, Ulászló utca 38.,fszt. 2.

II. A FELEK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI

2.1. Felek közötti együttműködés szabályai

2.1.1. A szolgáltatás igénybevétele során a Felek együttműködésre kötelesek. Ezen együttműködési kötelezettség teljesítése körében a Páciens tájékoztatja a Szolgáltatót, illetőleg kezelőorvosát mindazon körülményről, tényről (így különösen minden korábbi betegségéről, gyógykezeléséről, gyógyszer vagy gyógyhatású készítmény szedéséről, egészségkárosító kockázati tényezőiről), amely a kórismeret megállapításához, a megfelelő kezelési terv előkészítéséhez és a beavatkozások
elvégzéséhez szükséges.

2.1.2. Az Ügyfél tájékoztatási kötelezettsége kiterjed saját betegségével összefüggésben mindarról a tényről, körülményről (így különösen fertőző betegségekről, foglalkozás végzését kizáró megbetegedéséről, állapotról), amely mások életét vagy testi épségét veszélyeztetheti.

2.1.3. Amennyiben az Ügyfél a fenti tájékoztatási kötelezettségének nem tesz eleget, vagy csak részben tesz eleget, úgy az ennek elmaradásából eredő következményekért Megbízottat sem szakmai, sem anyagi felelősség nem terheli.

2.1.4. Az Ügyfél kijelenti, hogy a Szolgáltató által nyújtott egészségügyi szolgáltatást szabad önrendelkezési jogának biztosítása mellett veszi igénybe.

2.1.5. A Páciens kötelezettséget vállal arra, hogy együttműködik kezelőorvosával és a terápiás személyzettel. Amennyiben a terápiás kéréseket, utasításokat tartósan nem tartja be vagy a kezelőszemélyzettel tiszteletlenül, a terápia lényegével tartósan szembemenően viselkedik, a Szolgáltató jogosult a kezelést felfüggeszteni, visszautasítani.

2.1.6. A Szolgáltatónak nem áll módjában alkohol, kábítószer vagy erős nyugtató szer hatása alatt álló Pácienst ellátni.

2.2. A bejelentkezés és a vizsgálat menete, az egészségügyi szolgáltatás
igénybevételének menete

2.2.1. A szolgáltatás igénybevétele előzetes bejelentkezést igényel.

2.2.2. A Szolgáltató nyitvatartási ideje: hétfőtől péntekig 08.00 órától 20.00 óráig tart nyitva, hétvégén és munkaszüneti napokon, ellenkező megállapodás hiányában zárva tart.
A bejelentkezés hétfőtől péntekig 08.00-20.00-ig lehetséges a +36 (70) 9437880-as telefonszámon.

2.2.3. A Szolgáltató munkavállalói és közreműködői privát telefonszámán bejelentkezést nem tud fogadni.

2.2.4. A Szolgáltató jogosult időről időre módosítani a nyitvatartási rendjét, és a módosítást haladéktalanul, de legkésőbb a módosítás hatályát követő 5 munkanapon belül köteles saját weboldalán (www.prevenciolatascentrum.hu) közzétenni, valamint telephelyén kifüggeszteni, és ezzel a Pácienst tájékoztatni.

2.2.5. A Páciens köteles az egészségügyi szolgáltatás igénybevételekor az arra alkalmas fizikai és pszichikai állapotban megjelenni, ellenkező esetben a Szolgáltató jogosult a szolgáltatás nyújtását megtagadni, és az előző pontban foglaltak szerint eljárni. Tekintettel arra, hogy a Szolgáltató magán-egészségügyi szolgáltatásai tekintetében ellátási kötelezettséggel nem rendelkezik, jogosult a Páciens részére a szolgáltatás nyújtását, a további kezelését indokolás nélkül megtagadni.

2.2.6. A Szolgáltató kötelezettséget vállal arra, hogy a feltételek fennállása esetén Páciense részére előzetes bejelentkezés alapján a fenti magánrendelőben fogadja és Szolgáltatásokat nyújt a részükre.

2.27 A Páciens az előre egyeztetett időpont előtt lehetőség szerint legalább 5 perccel érkezzen meg és jelentkezzen be a Szolgáltató recepcióján a szolgáltatás igénybevétele céljából.

2.2.8 Szolgáltató a bejelentkezés és adatrögzítés, adategyeztetést követően nyújtja az igényelt egészségügyi szolgáltatást.

2.2.9 Kiskorú (18 évnél fiatalabb) Páciensek részére nyújtott szolgáltatások:
Kiskorú Páciens kizárólag törvényes képviselő beleegyezése és kísérete esetén veheti igénybe a szolgáltatásokat

2.2.10 Kiskorú Páciens esetén egyes szolgáltatások kizárólag törvényes képviselő jelenlétében vehetők igénybe.

2.2.11 A beavatkozásokkal, műtétekkel kapcsolatos felelősségvállalás:

2.2.11.1 A Páciens a Szolgáltatás igénybevételével tudomásul veszi, hogy minden orvosi beavatkozásnak, kezelésnek van kockázata, ezen kockázatok a beavatkozások, műtétek előtt Páciens által elolvasott és aláírt Beleegyező nyilatkozatban részletesen felsorolásra kerülnek. Mindazt a kockázatot, amelyért az orvos és /vagy a beavatkozást végző személyzet nem tehető felelőssé, a betegnek kell viselnie.

2.2.11.2 A Páciens a Szolgáltatás igénybevételével tudomásul veszi, hogy egyes
Pácienseknél a gyógyulás menete és időtartama eltérő lehet, vagy az átlagostól, valamint az előzetesen átadott tájékoztatóban leírtaktól eltérhet.

2.2.11.3 A Páciens tudomásul veszi, hogy a vizsgálatok során szükséges lehet
szembogár(pupilla) tágító cseppek alkalmazása, ezt követően a látás több órán keresztül homályosabbá válhat átmeneti jelleggel. Ez idő alatt gépjárművezetés nem javasolt.

III. DÍJAZÁS

3.1. A Szolgáltatás díja

3.1.1. A Szolgáltató által nyújtott magán-egészségügyi szolgáltatás társadalombiztosítási finanszírozással (OEP) nem rendelkezik, azt a Páciens megbízási díj megfizetése ellenében veheti igénybe. A Szolgáltató hatályos árlistája a www.prevenciolatascentrum.hu, vagy kifüggesztve a Szolgáltató rendelőjében, illetve a Szolgáltató ügyfélszolgálata bármikor tájékoztatást ad a hatályos díjakról.

3.1.2. A Páciens tudomásul veszi és vállalja, hogy amennyiben az előre egyeztetett szolgáltatásokon túl kezelőorvosa további szolgáltatások igénybevételét indikálja és azt a Páciens igénybe veszi, köteles ezen további szolgáltatások ellenértékét is kifizetni. Az indikált további szolgáltatások díjairól a Páciens azok elvégzését megelőzően tájékoztatást kérhet kezelőorvosától, illetve a Szolgáltató ügyfélszolgálatától.

3.1.3. Az árlistán szereplő árak bruttó árak. Az egészségügyi szolgáltatások tárgyi adómentesek.

3.1.4. A Szolgáltató jogosult listaárait bármikor, azok közzétételével egyidejűleg, egyoldalúan módosítani.

3.2. A Díj megfizetése

3.2.1. A díj megfizetése a vizsgálat vagy a terápiás kezelést követően nyomban, készpénzben vagy bankkártyával esedékes. A Szolgáltató egyes szolgáltatások esetében Egészségpénztári kártyát elfogadhat.

3.2.2. A Páciens tudomásul veszi, hogy a díjfizetés elmulasztása akár büntetőfeljelentést is vonhat maga után.

IV. IDŐPONTFOGLALÁS, IDŐPONTLEMONDÁS

4.1. Időpontfoglalás, időpontlemondás

4.1.1. A vizsgálatokra és terápiákra előzetes bejelentkezés szükséges a Szolgáltató call centerén keresztül a +36 (70) 9437880-as telefonszámon, illetve a Szolgáltató online időpontfoglaló rendszerén keresztül (https://prevenciolatascentrum.hu/idopontfoglalas/, valamint a
www.foglaljorvos.hu rendszeren keresztül).

4.1.2. A vizsgálati vagy terápiás előjegyzési időpont az előjegyzést megelőző 1 munkanappal díjmentesen lemondható, módosítható.

4.1.3. Az előjegyzési időpont 24 órán belül történő lemondása esetén a Szolgáltató bruttó 10.000 forint rendelkezésre állási díj felszámítására jogosult.

4.1.4. Amennyiben a Páciens az előjegyzési időpontját előzetesen nem mondja le és a vizsgálaton, terápiás kezelésen nem jelenik meg, úgy a Szolgáltató bruttó 10.000 forint rendelkezésre állási díj felszámítására jogosult.

4.1.5. Amennyiben a Páciens bérlete terhére kívánja igénybe venni a szolgáltatást, úgy a 24 órán belüli lemondás, meg nem jelenés esetén az adott szolgáltatásra vonatkozóan a bérletet felhasználtnak tekintjük.

4.1.6. Amennyiben a Páciens betegség miatt a vizsgálaton, terápiás kezelésen nem jelenik meg, de a betegséget az időpontot követő 48 órán belül orvosi dokumentummal igazolja, úgy Szolgáltató a rendelkezésre állási díjtól eltekint.

4.1.7. Amennyiben a Páciens az előjegyzési időponthoz képest 15 percet késik, a kezelőorvos vagy a kezelőszemélyzet jogosult eldönteni, hogy a vizsgálat vagy a terápiás kezelés megtartható-e. Amennyiben a betegszervezés nem engedi meg az ellátás elvégzését, úgy a Szolgáltató köteles új időpontot felajánlani.

4.1.8. Amennyiben Szolgáltató az előjegyzési időpontot az előjegyzést megelőző 24 órán belül lemondja, úgy köteles 3 munkanapon belül új időpontot felajánlani.

V. TITOKTARTÁS, ADATVÉDELEM

5.1. Titoktartási kötelezettség

5.1.1. Az adatkezelő – az irányadó jogszabályokban foglalt kivétellel-, továbbá az adatfeldolgozó az orvosi titkot köteles megtartani.

5.1.2. A Páciens tudomással bír arról, hogy a Szolgáltató egészségügyi adatokat kezel, melyre speciális szabályok vonatkoznak. Az adatkezelés szabályait a külön íven megfogalmazott Adatkezelési szabályzat tartalmazza.

5.1.3. A Páciens kijelenti, hogy a formanyomtatványokon az adatait szabad elhatározásból, minden kényszer, fenyegetés hatása nélkül önként adta meg.
5.1.4. A Felek a szolgáltatás során tudomásukra jutott adatokat a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény, valamint az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló 1997. évi XLVII. törvényben foglaltaknak megfelelően kötelesek kezelni. A weboldalon történő adatkezelés jogalapja az információs önrendelkezési jogról és az információ szabadságról szóló 2011. évi CXII tv. (Infotv.) 5. § (1) bek a.) pontja szerint az érintett önkéntes hozzájárulása. A hozzájárulást a felhasználó az egyes adatkezelések tekintetében, az adatok megadásával önkéntesen adja meg.

VI. EGYÉB RENDELKEZÉSEK

6.1. ÁSZF hatálya, módosítása

6.1.1. Jelen ÁSZF a Szolgáltató magán-egészségügyi szolgáltatásaira terjed ki.

6.1.2. Az ÁSZF általános jelleggel irányadó mindazon kérdésekben, amelyekről a Pácienssel a Szolgáltató egyedi megállapodásban kifejezetten eltérően nem rendelkezik.

6.1.3. A Szolgáltató bármikor jogosult a jelen ÁSZF módosítására. A módosítást a Szolgáltató honlapján (www.prevenciolatascentrum.hu) teszi közzé.

6.2. Panasz, viták rendezése

6.2.1. Az egészségügyi szolgáltatással kapcsolatban a Szolgáltató munkatársa reklamációt kizárólag a Pácienstől, illetve írásbeli meghatalmazottjától fogad el.

6.2.2. Amennyiben a Szolgáltató úgy ítéli meg, hogy a panasz kivizsgálása szükséges, úgy kérheti a panasz írásban való rögzítését a Pácienstől.

6.2.3. A panaszra a Szolgáltató a beérkezéstől számított 30 napon belül választ ad.

6.2.4. Felek vállalják, hogy vitájukat elsődlegesen békés úton rendezik.

6.3. Irányadó jog

6.3.1. Jelen ÁSZF-ben és az egyedi szerződésben nem szabályozott kérdésekre magyar jog, így különösen az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. Törvény, az egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseiről szóló 2003. évi LXXXIV. törvény, az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló 1997. évi XLVII. törvény, az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról szóló 96/2003. (VII. 15.) Korm. rendelet, az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételekről szóló 60/2003. (X.20.) ESZCSM rendelet, a Polgári Törvénykönyv, valamint az egyéb egészségügyi, társadalombiztosítási jogszabályok, szakmai irányelvek és a Megbízottnál érvényben lévő szakmai protokoll szabályai az irányadók.

Jelen ÁSZF 2024. március 1. napján lép hatályba és visszavonásig, illetve módosításig érvényes.
Daroptimed Kft.

ÁSZF-et megtekintheti PDF formában is, ide kattintva.

Júniusi akciónk

20% kedvezmény

Önnek lehetősége van most
20% kedvezményre optometristák
által végzett szemüvegrendelés, kontaktlencse vizsgálat és betanítás, valamint Colorlite színlátás vizsgálat árából. 

20 % kedvezmény júniusban

Júniusi hónapban 20% kedvezményt biztosítunk Dr. Csobay Ildikó csütörtöki rendelésén az általános szemvizsgálat árából.